A Taste of the World

$250 to Doma Land + Sea

$200 to UN Grill

$150 to Bridge Turkish and Mediterranean Grill

$100 to Marani

$100 to Noi Due Cafe

$100 to Grüit Garden and Eatery

$100 to Mozzerella

(Yehuda & Ita Levi)